english version

regulamin współpracy

1. Warunki ogólne
2. Składanie i anulowanie zleceń
3. Zasady wykonywania tłumaczeń
4. Formy i warunki płatności
5. Reklamacje
6. Postanowienia końcowe

1. Warunki ogólne

1.1 Biuro Tłumaczeń Kaczka Studio (zwane dalej Biurem) wykonuje tłumaczenia pisemne zwykłe (nieuwierzytelnione) i uwierzytelnione ("przysięgłe") z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski zgodnie z niniejszym Regulaminem współpracy określającym warunki wykonywania usług tłumaczeniowych na zlecenie przedsiębiorców i instytucji (zwanych dalej Zleceniodawcą).

1.2 Aktualny Cennik usług Biura jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu współpracy.

1.3 Wszystkie tłumaczenia pisemne na zlecenie przedsiębiorców lub instytucji są wykonywane przez Biuro wyłącznie po otrzymaniu od Zleceniodawcy potwierdzenia zlecenia w formie pisemnego zamówienia na daną usługę. Formularz zlecenia tłumaczenia jest dostępny na stronie: www.jezykangielski.com.pl. Zamówienie na usługę podpisuje osoba upoważniona w firmie Zleceniodawcy do reprezentowania Zleceniodawcy wobec Biura.

1.4 Tłumaczenia ustne, w tym uwierzytelnione ("przysięgłe"), wykonywane są każdorazowo w oparciu o indywidualną umowę zawartą na piśmie ze Zleceniodawcą, określającą stawkę za tłumaczenie ustne, warunki płatności i inne. Prosimy o niewysyłanie Formularza zlecenia, lecz o bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem.

2. Składanie i anulowanie zleceń

2.1 Zlecenie jest składane przez Zleceniodawcę w formie pisemnej na Formularzu zlecenia, który może być dostarczony do Biura osobiście, e-mailem, faksem, pocztą lub przesyłką kurierską.

2.2 Wraz z Formularzem zlecenia Zleceniodawca dostarcza tekst do tłumaczenia w postaci pliku elektronicznego lub wydruku. W przypadku zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego ("przysięgłego") Zleceniodawca dostarcza tekst w oryginale. Jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy oryginału (tj. formy papierowej) dokumentu do tłumaczenia, tłumaczenie uwierzytelnione zostanie poświadczone za zgodność z kopią dokumentu (kopią elektroniczną - skanem lub kserokopią, w zależności od przypadku).

2.3 Wraz z Formularzem zlecenia Zleceniodawca dostarcza również podpisane oświadczenie dostępne na stronie www.jezykangielski.com.pl, że zapoznał się z treścią Regulaminu współpracy oraz z Cennikiem, wraz z czytelnym podpisem złożonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Zleceniodawcy oraz pieczątką firmową.

2.4 Po otrzymaniu zlecenia, tekstu do tłumaczenia oraz oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem współpracy Biuro potwierdza przyjęcie zlecenia do realizacji pisemnie, faksem bądź drogą elektroniczną. Biuro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia do realizacji bez podania przyczyny. Biuro przystępuje do realizacji zlecenia po dokonaniu przez Zleceniodawcę uzgodnionej przedpłaty (patrz: Formy i warunki płatności). Na życzenie Zleceniodawcy Biuro wystawia fakturę pro forma przed dokonaniem przez Zleceniodawcę uzgodnionej przedpłaty.

2.5 Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli Zleceniodawca wstrzyma realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną do momentu wstrzymania realizacji zlecenia według ceny ustalonej ze Zleceniodawcą za wykonanie tłumaczenia oraz do zwrotu innych ewentualnych kosztów poniesionych przez Biuro, a związanych z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.

3. Zasady wykonywania tłumaczeń

3.1 Tłumaczenia pisemne wykonywane są z podziałem na strony rozliczeniowe, które są podstawą rozliczenia za wykonane tłumaczenie. Jedna strona rozliczeniowa równa się jednej stronie tekstu docelowego i wynosi:

- 1800 znaków wraz ze spacjami według wskazań edytora tekstu dla tłumaczenia zwykłego (nieuwierzytelnionego),
- 1125 znaków wraz ze spacjami dla tłumaczenia uwierzytelnionego ("przysięgłego") zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.).

Minimum rozliczenia dla tłumaczenia zwykłego stanowi jedna strona rozliczeniowa. Tekst przekraczający objętościowo 1800 znaków rozliczany jest proporcjonalnie do liczby znaków, co oznacza, że w przypadku niepełnej strony rozliczeniowej (mniej niż 1800 znaków), np. na ostatniej stronie tłumaczonego dokumentu, cena tłumaczenia tej strony ustalana jest na podstawie rzeczywistej liczby znaków na tej stronie i nie jest zaokrąglana do ceny pełnej strony.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości minimum rozliczenia dla tłumaczeń uwierzytelnionych stanowi jedna strona rozliczeniowa, tj. 1125 znaków ze spacjami, a każda kolejna rozpoczęta strona rozliczeniowa liczy się jako pełna.

3.2 Termin realizacji zlecenia liczy się od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Biuro przyjęcia zlecenia i po dokonaniu przez Zleceniodawcę uzgodnionej przedpłaty (patrz: Formy i warunki płatności).

3.3 Zlecenia, które są wykonywane w trybie zwykłym (patrz: Cennik), są przekazywane Zleceniodawcy do godziny 17.00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia, chyba że przyjęto inaczej.

3.4 Zlecenia wykonywane w ciągu jednego dnia roboczego oraz wymagające zaangażowania tłumacza poza godzinami pracy (dni powszednie po godzinie 17.00, weekendy i dni świąteczne) są traktowane jako zlecenia wykonywane w trybie ekspresowym (patrz: Cennik) bez względu na liczbę stron tekstu do przetłumaczenia czy weryfikacji.

3.5 Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z tekstem do tłumaczenia słowniczek terminologii przyjętej przez Zleceniodawcę dla tekstu przeznaczonego do tłumaczenia, jeżeli takowy istnieje. W innym razie Biuro nie przyjmuje reklamacji dotyczących użycia przez tłumacza słownictwa nieuwzględniającego ww. określeń specyficznych dla tekstu przeznaczonego do tłumaczenia.

3.6 Biuro dostarcza Zleceniodawcy wykonane tłumaczenie zgodnie ze wskazaniami na Formularzu zamówienia (w przypadku wysyłki pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Zleceniodawcy). Tłumaczenie uwierzytelnione, ze względu na jego papierową formę, musi być odebrane przez Zleceniodawcę osobiście. Na życzenie Zleceniodawcy Biuro może dostarczyć tłumaczenie uwierzytelnione za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej na koszt Zleceniodawcy.

3.7 W każdym przypadku Biuro może ustalić realizację zlecenia na indywidualnych zasadach, odbiegających od wskazań Cennika i niniejszego Regulaminu współpracy, o czym Zleceniodawca zostanie poinformowany, a zlecenie będzie realizowane na tych zasadach jedynie po akceptacji Zleceniodawcy.

3.8 Biuro zastrzega sobie prawo do zlecenia zamówionego tłumaczenia osobom trzecim, niebędącym stroną niniejszej umowy.

4. Formy i warunki płatności

4.1 W każdym przypadku Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Wartość zaliczki jest ustalana indywidualnie i jest zależna od objętości i stopnia trudności tekstu oraz od trybu wykonania zlecenia. Dla stałych Klientów Biuro oferuje odroczone terminy płatności.

4.2 Zleceniodawcy uiszczają zapłatę za wykonane tłumaczenie gotówką przy odbiorze tłumaczenia lub przelewem w terminie wyszczególnionym na fakturze VAT wystawionej za zrealizowane zlecenie, na konto firmowe nr: BRE BANK SA mBank 78114020040000380244951891

5. Reklamacje

5.1 Reklamacje związane z błędami w wykonaniu tłumaczenia, jeśli powstały one wyłącznie z winy Biura, muszą być zgłoszone w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień (z podaniem numeru strony i wiersza, w którym rzekomy błąd występuje) w ciągu siedmiu dni roboczych od daty odbioru wykonanego tłumaczenia przez Zleceniodawcę.

5.2 Biuro nie odpowiada za błędy w tłumaczeniu powstałe z winy Zleceniodawcy lub nieścisłości merytorycznych w treści tekstu zleconego do tłumaczenia.

5.3 W przypadku uznania reklamacji Biuro zobowiązuje się usunąć ewentualne wady tłumaczenia w ciągu 14 dni roboczych (tj. wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy) od daty otrzymania reklamacji, bez dodatkowych opłat.

5.4 Odpowiedzialność Biura z tytułu wykonania tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego za wykonane tłumaczenie.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Biuro zobowiązuje się do traktowania wszelkich treści zawartych w tekstach zleconych do tłumaczenia jako poufnych i nieudostępniania ich w żaden sposób osobom trzecim, z wyłączeniem osób niebędących stroną niniejszej umowy, którym Biuro zleci wykonanie zamówionej usługi tłumaczenia.

6.2 Biuro nie wyraża zgody na udostępnianie swoich tłumaczeń innym biurom tłumaczeń bądź tłumaczom.

6.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem współpracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

6.4 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Biura.